Yazan: admin
• Cuma, Kasım 14, 2008

bt egitim Bilgisayar ve Toplum Üzerindeki EtkileriBilgisayar; hızla ilerlemekte olan teknoloji ve eğitim çağının lideri. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan haberleşmeye, mahkeme salonlarından devlet dairelerine, iş yerlerinden evlerimize kadar uzanan geniş bir alana hüküm sürmeye başladı.

Ben de bu araştırmada devlet (e-devlet) ve eğitim üzerindeki etkilerini (bilgisayarlı eğitim) araştırdım. Eğitim üzerindeki etkilerini araştırmamın nedeni artık kendimi bu oluşumun bir parçası olarak görmemdir.

 

Eğitim Üzerindeki Etkileri

Eğitimin önemi

Bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, insanoğlunun çevreye egemen olma, onu yönlendirme ve anlama çabaları geçmişten günümüze kadar gelmektedir. Bilim ve teknoloji alanındaki şaşırtıcı gelişmeler ülkeleri ister istemez büyük ve gizli bir yarışın içine itmektedir. Bütün ülkeler ellerinde var olan birikimlerini sınırsızca işe koşarak kendi insanlarını ileri teknoloji ve bilgi toplumu düzeyine ulaştırmaya çalışmaktadır.

Bu yarışı kazanmada ülkelerin en önemli silahı tartışmasız “eğitim” olarak görülmektedir. Dünyadaki tüm ülkeler, bilgi toplumu düzeyine ulaşabilme, başka ülkelere karşı üstünlük elde etme ve elde ettikleri üstünlükleri koruyabilme yarışında eğitim sistemlerinden çok önemli katkılar beklemektedirler. Çünkü bilimsel ve teknolojik gelişme araştırma ile, gerekli araştırmaların yapılabilmesi ise nitelikli insan gücü ile olanaklı görülmektedir. Bu gücü yetiştirmek ise eğitimin işidir.

Bilim ve teknoloji ile eğitim arasındaki ilişki, eğitim kurumlarının teknolojik gelişme için gerekli insan gücünü yetiştirmesiyle sınırlı değildir. Bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmeler, birey ve toplum yaşamını önemli ölçüde etkilemektedir. Bir yandan toplumsal yapılar uygun bir dönüşüme zorlanırken, öte yandan bireyler söz konusu gelişmelerin her geçen gün hızla değiştiği yeni ortamlara uyum sorunlarıyla karşılaşmaktadırlar. Böylece gerek kendi yaşamlarını dengeli bir biçimde sürdürebilmeleri, gerekse içinde yaşadıkları topluma yapıcı bir üye olarak katılabilmeleri için bireylerin gerekli bilgi, beceriye tutumlarla donatılması gereksinimini ortaya çıkmaktadır.

bt egitim Bilgisayar ve Toplum Üzerindeki Etkileri

Bilgisayarın Eğitimde Kullanılması

Çağdaş toplumların bilgi toplumu adı verilen yeni bir toplum düzenini yarattıkları yirminci yüzyılda, tüm ülkelerin hemen hepsi çağdaşlaşma sürecindeki yarışta öne geçmek amacıyla bilgisayarlardan her alanda, özellikle eğitimde, yararlanma çabalarını artırmışlardır.

Yirminci yüzyılın en etkili bilgi işlem aracı olan bilgisayar ve bilgi teknolojisinin insan yaşamını ve çevresini değiştirme hızı giderek artmaktadır. Bilginin üretilmesi, aktarılması, sağlanması ve kullanılması alanlarında yüzyılların oluşturduğu kuram ve yöntemler köklü değişikliklere uğramaktadır. Geleceğin toplumlarının bilgi toplumları olacağı gerçeği, tüm ülkeleri bu yönde bir çabaya itmektedir.

Eğitimde belirtilen alanlarda bilgisayardan nasıl yararlanıldığı kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Eğitim Araştırmalarında Bilgisayar

Eğitim alanında da bir çok araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmalarda her türlü verinin hızlı ve doğru biçimde hizmete sunulmasında bilgisayar yardımcı olmaktadır. Bilgisayar araştırma verilerinin işlenmesi ve sonuçların alınmasını kolayca gerçekleştirdiğinden eğitimle ilgili araştırmaların daha kısa sürede tamamlanmasına katkı sağlar.

Bilgisayara, eğitim araştırmacısına, eğitim araştırmalarında önemli bir aşama olan alanyazın tarama işlerinde yardımcı olabilir. Araştırmacı, bilgisayarı kullanarak araştırma konusu ile ilgili alanyazısına anında ulaşabilir. Böylece araştırmacının zaman ve emek kaybı en aza iner.

Eğitim Hizmetleri Yönetiminde Bilgisayar

Bilgisayar, eğitim kurumlarının en üst düzeyinden başlayarak en küçük okula kadar hizmetlerin sağlıklı biçimde gerçekleşmesine katkıda bulunacak potansiyele sahiptir. Bilgisayarın, eğitim yönetimiyle ilgili kullanım alanlarından kimileri personele ilişkin kayıtların tutulmasından soru bankalarının oluşturulmasına, sınavların düzenlenmesinden ders planlarının yapılmasına, öğrenciye ilişkin kayıtlardan kurum içi kayıtların tutulmasına kadar çeşitlilik göstermektedir. Ayrıca, bilgisayarla sınıf ve okul başarı grafikleri çıkartılabilmekte ve öğretmenlerin işleri önemli ölçüde azaltılmaktadır.

Ölçme-Değerlendirme ve Rehberlik Hizmetlerinde Bilgisayar

Bilgisayarın belleğine güvenilir ve geçerliği olan sorular depo edilerek bunlar öğretmenlerin hizmetlerine sunulur. Dolayısı ile öğretmenler öğrencileri nesnel olarak değerlendirme olanağına kavuşurlar. Aynı zamanda öğrencilerde , kendi düzeylerini öğrenmek için bilgisayardaki soruları yanıtlayarak hangi dersin , hangi konularında , ne düzeyde bulunduklarını öğrenebilir ve çalışmalarını buna göre ayarlayabilirler.

Bilgisayar Öğretiminde Bilgisayar

Bu, bilgisayarı içerik olarak alan bir teknoloji eğitimi ya da teknik alanıdır. Bilgisayar öğretimi, okur yazarlığı, yazılım eğitimi ve donatım eğitimi biçiminde gerçekleşir.

Bilgisayar öğretimi , bilgisayar aracını tanıtma, bilgisayarın değişik alanlarda kullanılmaları ile ilgili yöntem ve teknikler konusunda davranış değişikliği kazandırma , program yazımı ve kullanımı bilgi ve becerilerini kazandırmayı amaçlayan öğretme etkinlikleridir.

Öğretme-Öğrenme Etkinliklerinde Bilgisayar

bt egitim Bilgisayar ve Toplum Üzerindeki EtkileriBilgisayarın öğretimde kullanılması sonucu öğrencilere bireyselleştirilmiş öğretim sağlanmakta , bu yolla öğrenciler kendi hızları ve yetenekleri doğrultusunda ilerleyebilmekteler. Bunun yanı sıra bilgisayar, öğretim sürecinde kullanıldığında öğrencilerin düşünme yeteneklerini geliştirebilir, başarı düzeylerini artırabilir, derslere ve bilgisayara karşı olumlu tutumlar geliştirebilmelerini sağlayabilir.

Bunların dışında bilgisayarın öğretimde sağladığı diğer yararlar şöyle belirtilmektedir:

 • Öğretmenin işlevlerine olumlu katkılarda bulunma.
 • Etkileşimli bir öğretme-öğrenme ortamı sunma.
 • Öğrencilerin kendilerini yeterli bulmaları ve dersi tekrar edebilme olanakları sağlama.
 • Sınıf ortamında uygulanması güç olan keşfetme , sorgulama gibi öğretim stratejilerinin kullanılabilmesine olanak verme.
 • Tehlikeli deney ortamlarının benzetim yoluyla hazırlanması ve her öğrenciye tek başına deney yapabilme olanağı sağlama.
 • İstendiğinde ipucu verme.
 • Renk,ses , hız, animasyon ve benzetim olanaklarından yararlanabilme.

 

Öğretmen ve Öğrenci Üzerindeki Etkileri

 • Bilgisayar kullanan öğrenciler ve öğretmenler, korkulduğu gibi, sosyal ilişkilerden arkadaşlarından soyutlanmazlar. Tersine bilgisayar aracılığıyla işbirliği yapma ve birlikte problem çözme becerilerini öğrenirler.
 • Öğrencilerde bilgiye ulaşma, paylaşma ve yenilikçi düşünme yetenekleri ortaya çıkar.
 • Bilgisayar kullanan kişilerde ilgi azalmayıp tam tersine artar.
 • Okuma-yazma bilmeyen küçük yaştaki çocuklarda fare ve klavye kullanımı göz ve el uyumunu geliştirir.
 • Eğitimde bilgisayarı kullanan öğretmenler hem zaman hem de enerji kaybını aza indirerek daha verimli ders verirler.

 

bt egitim Bilgisayar ve Toplum Üzerindeki Etkilerie-Devlet

Dünya ülkeleri hızla geleneksel devlet yapılarını terk ediyor. Hem tasarruf sağlanması, verimliliğin artması ve iyi yönetim için, hem de vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek için devletin e-dönüşümü, kritik bir nokta. E-devletin temelinde devlet ile vatandaş arasındaki ilişkide bilgi akışının kolay sağlanması üzerine kurulu bir sistem var. E-devlet ile hükümetler daha sağlam altyapılar kurarak daha verimli hizmetler sunarken, küresel arenada daha rekabetçi ülkeler arasında yer alabilecek.

E-devlet yapısında vatandaş, müşteri olarak kabul edilerek bireye özel erişim ve hizmet yapısına geçilmeli. Genel olarak müşteri odaklı devletler, müşteri erişimi ve hizmet hacminin artırılması, kamu faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilenme, çalışanlar tarafından müşteri dışı hizmetlere ayrılan sürenin azaltılması ve kurumsal imajın geliştirilmesi konularında daha başarılı oluyorlar.

Ülkemizde kamu tarafında başarılı e-dönüşüm projelerine rastlansa da bütünsel bir e-devlet yapısına geçilememesinin sancıları yaşanıyor. Kamu kurumlarındaki tek tek uygulamaların birleştirilerek bir sinerji oluşturulmasıyla birlikte vatandaşın mutluluğu da sağlanmış olacak.

Türkiye’yi ileriye taşıyacak bir e-devlet vizyonuna sahip olmanın önemi giderek artarken öte yandan yasal düzenlemelerin de bir an önce yapılması, sonrasında da bilgisayar yaygınlığı, İnternet erişimi ve geniş bant teknolojilerine yatırım yapılması da atılması gereken adımlar arasında.

Sonuçta dünyaya açılmak için Türkiye’nin önünde tek çıkış olarak e-devlet yapısı görünüyor. Ancak,uzmanlar devlette gelişme için öncelik taşıyan aşağıdaki beş genel alana dikkat çekiyorlar:

 1. Daha seçmen odaklı bir devlet yaratmak amacıyla servisleri farklılaştırmak;
 2. Devlet katları ve organizasyonlarında varlıkların ve çözümlerin paylaşılması;
 3. Departmanlar arası amaçlara ulaşmak amacı ile yeni fonlama mekanizmaları ve girişimleri oluşturmak;
 4. Seçmenlerin bilgilerine daha konsolide bir bakışla yaklaşarak servisleri iyileştirmek;
 5. Sağlam ulusal teknoloji altyapısı oluşturarak refah seviyesini arttırmak.

 
Adalette Sanal Dönem

Yargının hızlanması için harekete geçen Adalet Bakanlığı, Ankara Adliyesi’ni elektronik ortama geçirdi. Teknik donanımın tamamlandığı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), 2004 yılında hizmete girdi. Adliye faaliyetlerinin standart hale gelmesi, yargının hız kazanması ve iş yükünün azalması için UYAP Ankara Adliyesinde hizmete girdi.

UYAP adı verilen proje için pilot bölge seçilen Ankara Adliye Sarayı’nda iletişim ve donanım alt yapısı büyük ölçüde tamamlanıp hizmete girdi. Bu proje kapsamında 1253 adet bilgisayar adliyeye yerleştirildi. Sanal ağ ile bir birine bağlı bu bilgisayarlara ek olarak 6 adet de mobil bilgisayar hizmete girdi.

Projenin yazılımını Havelsan gerçekleştirdi. Personelinde sisteme hazır olması için Ankara Adliyesi Yazı İşleri Müdürleri Havelsan’da eğitime tabi tutuldular.

Bir günde yüzlerce davanın görüldüğü ve personelin iş yüküne yetişemediği adliyede işler böylece hızlanacak. Davalar için aylar sonrasına gün verilmesi gibi uygulamalar ise UYAP’ın uygulamaya girmesiyle birlikte tarihe karışıyor. Daha önce nüfus ve vatandaşlık işleri, emniyet teşkilatı gibi kurumların geçtiği sanal ortamda bilgi alış verişi UYAP vasıtasıyla adliye için de geçerli olmaya başladı. Bu ağ sayesinde şüpheli kişinin evrakları emniyetten adliyeye gelmesi günleri bulmuyor. Bunun sonucunda suçsuz vatandaş daha az mağdur olurken, suçlu vatandaşlar ise kısa sürede hakim önüne çıkıyor.

 
İnternet Toplumu

İnternet, iletişim teknolojilerinin mümkün kıldığı, günümüzde milyonlarca insan ve bilgisayarı birbirine bağlayan, fiziksel mekandan bağımsız sanal bir iletişim, ticaret, bilgi, eğlence ve paylaşım ortamıdır. İnternet sayesinde sınırlar ortadan kalkmakta ve bilginin özgürce paylaşıldığı yeni bir toplum ortaya çıkmaktadır.

Sanal ortamın dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıyı coğrafi uzaklıkları yok sayan bir şekilde bir araya getirmesi sonucu küresel bir köyün meydana geldiği söylenmektedir. Küresel köy denmesinin nedeni kullanıcıların bu ortamda mesafeleri tanımaksızın biraradaymışcasına bulunmaları, köydeki imece kültürünün bir benzerinin bu ortamda da yaşanıyor olması ve ayrıca sanal dünyanın kendi kültürünü, dilini ve ahlakını oluşturması gibi sebeplerdendir. Bu evrensel köyün sakinleri incelendiğinde yepyeni bir insan yapısının oluşmaya başladığı görülmektedir. İnternet toplumunu oluşturan bu halka, net halkı denmektedir.

 
 

Kaynaklar

 1. Eğitim Üzerindeki Etkileri (Eğitim Fakültelerinde Öğretmen Adaylarının Bilgisayar ve Bilgisayarı Eğitimde Kullanmaya Yönelik Nitelikleri – Gülriz İMER – Beytepe Kütüphanesi)
 2.  e-Devlet ( Sanal Devlet – Set Yayınevi ) 
 3. Adalette Sanal Dönem ( Gazete Ankara ) 
 4. İnternet Toplumu ( Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları)

 

SAMET ERSİN TURGUT

Both comments and pings are currently closed.


Comments are closed.