Yazan: admin
• Çarşamba, Ocak 14, 2009

bt egitim Eğitimde Bilgi Teknolojileri Kullanmanın Avantaj ve Dezavantajları

Etkili bir eğitim yöneticisinin en önemli görevlerinden birisi de okulun vizyonunu, misyonunu ve amaçlarını belirlemeye rehberlik etmek, bunları gerçekleştirmek için bütün okul çalışanlarını ve diğer kaynakları bu doğrultuda yönlendirmektir. Ancak eğitim yöneticisinin görevini etkin bir biçimde yerine getirebilmesi için bazı yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle eğitim yöneticilerinin bilgisayar kullanımı konusunda sahip olması gereken;

 • Bilgisayar ve teknoloji ile ilgili temel kavramları anlama,
 • Belli başlı “yazılımları” ve “donanımları” tanıyabilme,
 • “Yazılım” ve “donanım” seçiminde ve değerlendirilmesinde gözönünde bulundurulması gereken özellikleri bilebilme,
 • Teknolojinin okulda ve eğitim siteminde kullanılmasına ilişkin vizyon geliştirebilme,
 • Teknoloji alımı için kaynak arama,
 • Teknolojiyle ilgili kullanım önceliklerini ve alanlarını belirleme gibi yeterliliklere sahip eğitim yöneticisi etkili bir okul oluşturmada ve okulun amaçlarını gerçekleştirmede görev yaptığı okul için bir avantaj oluşturmaktadır.

Bunların yanı sıra bilgisayarların yaşamımızın her alanında önemli yer tutmasında ve dolayısıyla eğitimde popüler olmasında; bilgisayarların çok hızlı olması, sadece ondan istenen işleri yapması, günün 24 saatinde çalışabilir olması, sürekli tekrarı gerektiren işleri sıkılmadan yapması, insanları sıkıcı ve bazen de yapılması tehlikeli işlerden koruması, gerektiğinde taşınabilir olması ve gittikçe ucuzlamasının da etkili olduğu ve kullanıcılara avantaj sağladığı söylenebilir.

Bir okulda eğitim yöneticisinin teknolojiyi etkin kullanımının göstergeleri de;

a) Öğrencinin akademik başarısında artış,
b) Öğrenci devamsızlıklarında azalma,
c) Meslekî yönden iyi yetişmiş öğrenciler,
d) Yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi,
e) Öğretmenlerin ve diğer çalışanların tükenmişlik ya da bıkkınlık duygularında azalma olması şeklindedir.

Bilgisayarların okula alınmasıyla ve etkin kullanılmasıyla avantajlı duruma geçen okulların;

 • Düzenli bakım,
 • Yazılım ihtiyaçlarının karşılanması,
 • Yazılımların güncelleştirilmesi,
 • Donanım eklenmesi ve tamiri

gibi konularla ilgili gerekli finansman okul yönetimince giderilmediği zaman bilgisayar kullanımı avantaj olmaktan çıkıp dezavantaja dönüşeceği de unutulmamalıdır. Ayrıca okullarda kullanılan paket programların ve bu programların güncelleştirilmeleri okul yöneticileri için pahalı olması da bir dezavantajdır. Bu programların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanıp bütün okullara dağıtılması ile bilgisayarların yaygın bir şekilde eğitimde kullanılmasını kolaylaştıracağı söylenebilir.

Ayrıca eğitim kurumlarında yönetici, teknoloji konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığında ya da uygun olmayan teknolojiyi seçip okulda kullandığında ortaya çıkacak dezavantajlar da;

a) Teknolojinin atıl kalması,
b) Zaman yetersizliği ve kaynak israfı,
c) Teknolojinin amacı dışında kullanımı,
d) Mekândan kaynaklanan sınırlı kullanım,
e) Teknolojiye karşı olumsuz tutum,
f) Potansiyel kullanıcılara karşı olumsuz tavır olarak ifade edilebilir.

Tüm bunların yanı sıra okul binalarının çoğunun teknolojinin etkin kullanımını sağlayacak alt yapının göz önünde bulundurularak planlanmaması, birçok okuldaki sınıfların telefon bağlantılarının kurulacağı alt yapıdan mahrum olması hatta bilgisayarların kullanımına uygun olmaması, birçok öğretmenin ve eğitim yöneticisinin bilgisayarların etkin kullanımı konusundaki eğitimlerinin yeterli olmaması, eğitim kurumlarında bilgisayar kullanımının yeterince kurumsallaşamaması da dezavantaj olarak düşünülebilinir.

Sonuç

bt egitim Eğitimde Bilgi Teknolojileri Kullanmanın Avantaj ve Dezavantajları
Bu makalede eğitim kurumlarında özellikle yöneticiler tarafından bilgisayar kullanımının kaçınılmaz olduğu, dönüşümcü lider özelliği taşıyan yöneticilerin bilgisayarları eğitim kurumlarına daha kolay adapte ederek yararlanabilecekleri ve bu durumun okula avantaj sağlayacağı fakat bilgisayarlar etkili ve verimli bir şekilde kullanılmadığında bu avantajın dezavantaja dönüşeceği üzerinde durulmuştur. Ancak bilgisayarlardan yararlanmak mutlaka bu alanda bir eğitim almayı ve bunda da istekli olmayı gerektirmektedir. Okul yöneticilerinin bilgisayarlardan eğitim yönetiminde gerektiği gibi yararlanabilmeleri için yapılacak bilimsel araştırmalar neticesinde hazır bulunuşluk düzeyleri belirlenerek ihtiyaçlarına göre hizmet içi eğitim programından geçirilmeleri sağlanmalıdır. Bu programlar çağdaş ihtiyaçları karşılayacak düzeyde ve beklentilere cevap verecek şekilde düzenlenmelidir. Açık sistem özelliğine sahip olan eğitim kurumlarının bilgisayarlardan yararlanması çevresince de beklenen ve istenen bir durum olduğu da unutulmamalıdır.
Bilgisayarların eğitim kurumlarında ileriki yıllarda ağırlığının artarak daha yaygın ve aktif bir şekilde kullanılacağı göz önünde bulundurulduğunda şimdiden alınması gereken bazı tedbirler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bilgisayar ve onun bir hizmeti olan internet kullanımından, eğitim kurumlarında bulunan madde ve insan kaynaklarını özellikle siber uzay ortamdan gelebilecek beklenmedik ve istenmedik tehlikelere karşı koruyacak şekilde mevzuatsal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Ancak eğitim yöneticilerinin şimdiden kurumlarında alabilecekleri bazı basit önlemler vardır. Bunların başında bilgisayar ve internet kullanımıyla ilgili kullanıcıların bilgilendirilmesi, şifreleme, yedekleme yapılması ayrıca antivirüs programlarının bilgisayarlara yüklenmesin sağlanması gelmektedir.

SAMET ERSİN TURGUT

Both comments and pings are currently closed.


Comments are closed.