kategorisiz İngilizce Eğitim Programı

İNGİLİZCE DERSİ (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR)
2013 ÖĞRETİM PROGRAMI (PDF için tıklayınız…)

İngilizce Eğitim Programı / 2013 Kurul Kararı için tıklayınız…

kategorisiz İngilizce Eğitim Programı
İngilizce Eğitim Modeli (2-8. Sınıflar)

° Bu işaretin olduğu kutularda yer almayan beceriler bir ders saatinde en fazla 10 sözcüğü geçmeyecek şekilde kullanılabilir. Örneğin 2-4. sınıflarda ana hedef dinleme ve konuşmanın geliştirilmesidir. Cameron’un (2001) dediği gibi çocuklar için konuşma dili çocuğun ilk karşılaştığı, anladığı, pratik yaptığı ve öğrendiği dildir (s. 18). Dolayısıyla, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler sözcük düzeyini geçmemelidir (Örnek: Çocuklar kedi resminin altına “cat” yazarlar). Buna ek olarak, sınırlı olarak belirtilmiş becerilerde 25 sözcüğe kadar okuma ve yazma etkinlikleri yapılabilir ki 5. ve 6. sınıflarda okuma etkinlikleri cümle düzeyine çıkmakta, 7 ve 8. sınıflardaki yaşca büyük öğrenciler okuma- yazma etkinliklerine ait temel bilgileri edindiklerinden okuma ve yazmayı dil öğreniminin önemli bir parçası olarak kullanabilirler.

∞ Tematik/Konusal öğretimin temel özellikleri şunlardır: içerik temellilik (İngilizce, Fen Bilgisi, Matematik, Teknoloji gibi), yüksek düzeyde bağlamlandırılmış dil öğretimi, bir konu çerçevesinde ele alınan sözcük ve dilbilgisi yapıları, konu/tema ile ilişkilendirilmiş beceri geliştirme etkinlikleri ve anlamlı öğrenmeyi hedefleyen etkinliklerin tümünün tema/konu etrafında bir araya getirilmesi/çerçevelenmesi.

Sınıftaki öğrenme ortamımız aşağıdaki iletişimsel özelliklere dayandırılmaktadır:

 • İletişim mümkün olduğunca İngilizce yürütülür.
 • İletişim gerçek anlam oluşturmaya odaklıdır.
 • Öğrenciler gerçek yaşamda o dili konuşan ülkelerdeki insanlar gibi dinleme ve konuşma eylemlerinde bulunurlar.
 • Öğrenciler gelişen İngilizce becerilerini öğrenmenin her alanında kullanırlar.
 • Öğrenciler görsel ve işitsel araçlar yardımıyla hedef dilde kullanılan yapı ve sözcüklerle sürekli olarak karşılaşırlar.
 • Öğrenciler dili, el işleri, tüm bedensel tepki ve drama etkinlikleriyle eğlenceli bir şekilde kullanırlar.
 • Öğrenciler İngilizce öğrenirken kendi ana dillerine de saygı duyar ve dil gelişimlerinin önemli bir parçası olarak görürler.
 • Ana dil kullanımı yasaklanmaz veya engellenmez fakat gerektiğinde kullanılır (Örn. karmaşık yönergeler verirken, zor yapıları açıklarken).
 • Öğrenciler kendilerini gülümseyerek “anlayan” öğretmenler tarafından desteklenir ve yönlendirilirler.
 • Öğretmenlerin sınıfta bulunma nedeni İngilizce (ve gerekirse Türkçe) iletişim kurmalarıdır.
 • Öğrenmenin amacı belirli bir zaman aralığında ders programındaki konuları işleyip bitirebilmek yerine kurulan iletişimi derinleştirmeye çalışmaktır.
 • Öğrenciler iletişim kurarken hata yapmaları halinde uyarılmaz ve düzeltilmez; iletişimin devamlılığına odaklanarak hatalarını daha sonra düzeltirler.
 • Öğrenciler daha önceki derslerde karşılaştıkları işlev ve bilgileri tekrar tekrar kullanırlar ve bilgi ve becerilerini taze tutarlar.
 • Öğrenciler kendilerini zorlayan ama yapılabilir etkinliklerin üstesinden başarıyla gelerek motivasyonlarını artırırlar.
 • Öğrenciler okullarındakilerle ve okul dışındakilerle paylaşacak ürünler ortaya koyarlar.
 • Veliler sürecin bir parçası olmaları için cesaretlendirilirler ve veli toplantıları aracılığıyla çocuklarının öğrenme sürecinden haberdar olurlar.
 • Öğrenciler “Bir dil hakkında bir şeyler öğrenmek” yerine “o dille bir şeyler” yaparak İngilizce iletişim becerilerini geliştirirler.

2. ve 3. Sınıf İngilizce Öğretim Programı Uygulama Önerileri

 • Bilinenden bilinmeyene doğru gidiniz. Özellikle Türkçe ve İngilizcede ortak olan sözcüklerden yararlanarak derse başlayınız (Örn. doctor, zebra, gorilla). Çocukların sevdiği ve bildiği medya ve kültür ögelerine de öncelik veriniz.
 • Çocuklara İngilizcenin kolay ve çok zevkli olduğunu elden geldiğince çok kere hatırlatınız.
 • Çocukların yaptıkları hataları anında düzeltmeyiniz. Ancak bu hataları not ederek ve sık sık kendiniz doğru kullanarak sınıfa hatırlatınız.
 • 2. Sınıf ders programında gerek sözcük gerekse yapı çeşitleri en az seviyede tutulmuştur. Bunun iki temel nedeni vardır. Birincisi öğrencilere yaptırılan etkinliklerle İngilizceyi sevdirerek motivasyonlarını ve dile olan ilgilerini artırmak. İkincisi ise içerikten çok iletişime ağırlık vermek. Dolayısıyla derslerde etkinlikler eğlenceli ve öğretici geçiyorken öğrencilerle bol bol doğal ortamda soru yanıt ve tekrar tekrar kullanım yoluyla iletişim kurmaya gayret ediniz.
 • Ders programı sarmal olarak düşünülmeli ve öyle uygulanılmalıdır. Önceki konuları ve etkinlikleri sık sık hatırlatarak öğrencilerin bilgilerini canlı tutunuz. Örneğin, 6. Modül işlenirken arta kalan zamanda 2.
 • Modülde yer alan şarkıyı ve içeriği öğrencilere hatırlatınız, şarkıyı hep beraber söyleyip eğleniniz.
 • Öğrencilere sık sık evlerinde ailelerine öğrendikleri şarkıları söylemelerini öneriniz. Velilerle görüşerek öğrencileri yüreklendirmelerini ve onları takdir etmelerini hatırlatınız.
 • İngilizce konuşurken “headlines” kullanmaya özen gösteriniz (bir fikri ya da mesajı iletmek için yalnızca birkaç içerik sözcüğünü kullanmak ki çoğunlukla nesnelerin vurgu ve tonlama ile zenginleştirilerek isimlendirilmesi yoluyla olur). Örnek: Are you thirsty? “Water?” / Are you having fun “Fun?” Take out your crayons. “Your crayons!” / It’s easy, isn’t it? “Easy, huh?”
 • 2. ve 3. sınıf ders programlarında 4 temel beceriden Okuma ve Yazma öğretimi geliştirilmesi gereken hedefler arasında değildir. Öğrencilerin İngilizce defterleri olmamalıdır. Öğrenciler şarkı sözlerini dinleyerek ve tekrar ederek öğrenmelidir. Şarkı sözlerini ya da sözcükleri öğretmek için okuma ve yazma yolu seçilmemelidir.
 • Öğretmenin sesli okuması bu düzey öğrenciler için ilgi çekicidir. Onlara şarkı sözlerini dahi dramatizasyon ve mimik-jest kullanarak, tonlayarak, taklit ederek ve vurgulamalara dikkat ederek okuyunuz.
 • Üniteler arasında geçiş akıcı olmalıdır. Her ne kadar sırayla gidilecek olsa da bir sonraki ünite önceki ünitede öğrenilenlerle ilişkilendirilmeli ve böylece birbirlerine entegre edilmelidir.
 • Kültürel farkındalıklara dikkat ediniz. Bunu yaparken eğitimsel ve kültürel olarak çocuklarda yanlış davranış ve alışkanlıklar oluşturabilecek etkinlik ve hareketlerden uzak durunuz (gıdalara böööğğğ, yuk! öööö demek gibi).

kategorisiz İngilizce Eğitim Programı


Communicative Functions and Sample Uses of Language for Stages 1 and 2

Communicative Functions

Sample Usage

Apologizing

I am sorry.

Asking for permission

Can (May) I open the window?

Asking someone’s name

What’s your name?

Describing characters/people

SpongeBob is yellow. I am 6.

Describing places

My city is big. / It is beautiful.

Describing sizes and shapes

It is big and round.

Describing the weather

It is sunny.

Describing what people are doing now

She is playing now.

Describing what people do regularly

I brush my teeth every morning. / I play with my friends everyday.

Expressing ability and inability

I can run, but I can’t fly.

Expressing and responding to thanks

Thank you very much. / You’re welcome.

Expressing basic needs

I want some water. / I need some water.

Expressing feelings

I am happy.

Expressing likes and dislikes

I like ice cream. / I don’t like coffee.

Expressing obligation

I must help my mom.

Expressing quantity

There are three birds.

Giving and responding to simple instructions

Open the box and take the puppet out.

Greeting and meeting people

Hello!

Identifying countries and nationalities

I am Turkish. / Ankara is in Turkey. / China is in Asia.

Making simple inquiries

Do you get up early?

Making simple requests

Would you close the door, please?

Making simple suggestions

Let’s play!

Naming colors

The car is yellow. / It is yellow.

Naming common objects

It is a book.

Naming the seasons of the year

It is spring. / It is summer.

Stating personal opinions

I think it is nice.

Talking about locations of things

The bed is near the window.

Talking about past events

I watched TV yesterday.

Talking about personal possessions

It is my bag. My coat is red.

Talking about culture

London is a big city in England. I like Italian food best.

Telling someone what to do

Look! Sit down!

Telling the time, days and dates

Today is Monday. It is 3 o’clock.

Telling people what we know

I know English. / I know my father’s job.


Communicative Functions and Sample Uses of Language for Stage 3

Communicative Functions*

Sample Usage

Accepting and refusing

Yes, please. / No, thank you.

Describing simple processes

First, put the hot water in a cup. Then add the coffee. Mix well. Now, you can drink it.

Describing the frequency of actions

I tidy my room every day.

Describing what people do regularly

We have dinner at 8 o’clock.

Expressing concern and sympathy

I am sorry to hear that.

Expressing ideas

I think we should have a party.

Expressing plans

We will go to Trabzon tomorrow.

Expressing preferences

I prefer reading to cooking.

Giving explanations/reasons

I went to Ankara to see my grandparents.

Handling phone conversations

May I talk to Ayşe, please? Is Alex there? I will talk to you soon.

Making offers

Would you like some juice?

Making predictions about the future

He is driving fast. He is going to crash his car. I think our teacher will read us a story today.

Making simple comparisons

SpongeBob is smaller than us.

Offering excuses

I couldn’t come to the party because I was ill.

*Communicative functions for Stages 1 and 2 can also be utilized for Stage 3.


kategorisiz İngilizce Eğitim Programı